extenso logo dark groot
Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Basic Cosmetics

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden

Deel I – Algemeen Deel

Artikel 1          Algemeen

1.1

Alle aanbiedingen en/of overeenkomsten van Basic Cosmetics aangaande het door haar verkopen van beauty producten van het merk Extenso en Glure en toebehoren, onderhoud daarop en het geven van opleidingen, cursussen en workshops op het gebied van uiterlijke verzorging worden beheerst door deze algemene voorwaarden.

1.2

Deze Algemene voorwaarden bestaan uit een Deel I algemeen deel en een deel II  aanvullende voorwaarden met betrekking tot de schoonheidsproducten van het merk Extenso en deel III aanvullende voorwaarden ten aanzien van de verkoop van producten aan consumenten, via de webshop van Extenso-skincare.nl en Glure.nl. Daar waar de aanvullende voorwaarden afwijken van het algemeen deel, gelden de voorwaarden van het aanvullende deel.

1.3

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van door wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien en voor zover ze uitdrukkelijk met Basic Cosmetics schriftelijk zijn overeengekomen.

1.5

Indien Basic Cosmetics schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven deze algemene voorwaarden van Basic Cosmetics voor het overige van kracht, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld.

1.6

Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

1.7

Basic Cosmetics is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. 30 dagen voor het van kracht worden van de nieuwe versie van deze voorwaarden zal zij deze aan de wederpartij doen toekomen.

Indien de wederpartij de nieuwe versie 8 dagen na toezending zonder protest heeft behouden, zijn op alle nieuwe bestellingen de nieuwe versie van deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.8

Een exemplaar van de algemene leveringsvoorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij Basic Cosmetics en staan tevens op de website vermeld.

Artikel 2         Aanbiedingen

Aanbiedingen zijn alleen geldig als dit schriftelijk is aangekondigd en gelden alleen voor vastgestelde perioden. Mondelinge afspraken zijn alleen geldig indien dit door Basic Cosmetics schriftelijk (per email) is bevestigd.

Artikel 3         Prijzen

3.1

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen gelden alle opgegeven prijzen in euro’s, exclusief BTW, en exclusief verzendkosten. Echter altijd onder voorbehoud van drukfouten.

3.2

Basic Cosmetics behoudt zich te allen tijde het recht voor om prijzen, inhoud van verpakkingen, modellen en kleuren te wijzigen, evenals producten uit de handel te nemen.

3.3

Alle prijslijsten zijn bij Basic Cosmetics gratis verkrijgbaar. Deze zijn tevens op de website vermeld en kunnen altijd door Basis Cosmetics worden aangepast.

Artikel 5         Levering, transport en verzendkosten

5.1

Een overeengekomen en of weergegeven levertijd geldt bij benadering tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2

Indien de capaciteit van Basic Cosmetics op enig moment niet toereikend is om aan alle orders te voldoen, is Basic Cosmetics bevoegd om zelf te bepalen aan welke orders en in welke volgorde uitvoering zal worden gegeven, zonder dat de wederpartij hieraan enig recht op schadevergoeding kan ontlenen.

5.3

Basic Cosmetics is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor het zoekraken van pakketten die reeds aan de transporteur zijn aangeboden.

5.4

Reguliere bestellingen dienen 24 uur van tevoren plaats te vinden. Het is niet mogelijk aanvullingen aan de order toe te voegen wanneer deze verwerkt zijn. Toevoegingen worden dan behandeld als een nieuwe order met een nieuw ordernummer.

5.5

Bestellingen dienen via de webshop te worden doorgegeven met uitzondering van opleidingsinstituten. Opleidingsinstituten dienen bestellingen bij voorkeur per email door te geven.

5.6

Alle leveringen van goederen die door nalatigheid van de ontvanger niet afgeleverd kunnen worden, worden de kosten die daaraan zijn verbonden alsnog in rekening gebracht bij de wederpartij.

5.7

Retourzending geschiedt geheel voor eigen risico van de wederpartij. Wederpartij dient zorg te dragen voor een geschikte, beschermende verpakking en voldoende frankering. Ontbreekt de verpakking of de frankering kan de zending worden geweigerd.

5.8

Basic Cosmetics zorgt bij het versturen van de door haar geleverde goederen voor een zodanige verpakking dat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de goederen in goede orde worden ontvangen. Basic Cosmetics is niet aansprakelijk voor eventuele breuk tijdens het transport. Indien sprake is van breuk als gevolg van een beschadigde verpakking, dan is slechts sprake van vergoeding indien ontvanger al bij ontvangst de transporteur informeert van de geconstateerde beschadiging van de verpakking. Indien er een schriftelijke verklaring van de transporteur overlegd kan worden alsmede de beschadigde verpakking en goederen aan Basic Cosmetics dan zal er worden overgegaan tot vergoeding van de producten.

Artikel 6         Garantie en reclame

6.1

Basic Cosmetics garandeert de wederpartij dat al haar producten vrij zijn van materiaalfouten en fabricagefouten. Defecten ten gevolge van ongeschikt en ondeskundig gebruik vallen buiten de garantieverplichtingen.

6.2

Huidverzorgingsproducten, make-up en andere verbruiksmaterialen kunnen niet geruild worden, tenzij met de wederpartij anders is overeengekomen, dit expliciet bepaald is of sprake is van een recht tot retournering op basis van de volgende artikelen.

6.3

Indien om welke redenen dan ook de kwaliteit van de geleverde goederen niet voldoet, dient ontvanger dit binnen 48 uur na ontvangst aan Basic Cosmetics te melden en op verzoek van Basic Cosmetics de desbetreffende goederen te retourneren. Indien Basic Cosmetics constateert dat de kwaliteit inderdaad niet voldoet zal Basic Cosmetics deze producten vervangen of crediteren op de bankrekening van de wederpartij.

6.4

Indien een aan koper toegezonden bestelling onvolledig blijkt te zijn, dient ontvanger dit binnen 8 werkdagen te melden aan Basic Cosmetics.

6.5

Eventuele gebreken met betrekking tot de geleverde producten of ten aanzien van vergissingen bij het factureren of de verzending van producten dient de wederpartij binnen 8 werkdagen na ontvangst van de producten, respectievelijk factuur, bij voorkeur schriftelijk (email)  bij Basic Cosmetics te melden. De aankoop bon of factuur dient te worden meegestuurd. Wederpartij wordt geacht om de geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken te (doen) testen en na te gaan of deze voldoen aan haar eisen en binnen acht dagen na ontvangst.

6.6

Met het verstrijken van de hierboven vernoemde termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde c.q. uitgevoerde als ook de factuur te hebben goedgekeurd. Als dan worden reclames niet meer door Basic Cosmetics in behandeling genomen.

6.7

Indien vervanging van de producten binnen redelijke termijn niet redelijk is, heeft de wederpartij de volgende rechten:

  1. a) een prijskorting naar rato van de waardedaling van de producten als gevolg van gebreken;
  2. b) terugbetaling van de totale aankoopprijs indien het gebrek als blijvend onvoldoende wordt beoordeeld in verhouding tot het geëigende gebruik van de producten;

6.8

In geval van restitutie van de totale aankoopprijs van de gebrekkige producten zal de wederpartij de producten aan Basic Cosmetics retourneren alvorens tot terugbetaling wordt overgegaan.

6.9

Het indienen van reclames ontslaat wederpartij niet van haar betalingsverplichting tenzij door partijen anders is overeengekomen.

6.10

Een vordering uit hoofde van de voorgaande bepalingen wordt niet meer in behandeling genomen indien deze wordt ingesteld nadat sinds de levering een maand is verstreken.

6.11

Indien door Basic Cosmetics is bedongen dat bepaalde producten die geleverd worden afkomstig zijn van met naam genoemde fabrikanten of leveranciers, dan gelden ten aanzien van die producten de door de fabrikant of leverancier gestelde garantiebepalingen. Basic Cosmetics geeft naast die (fabrieks-)garantie geen garantie uit eigen hoofde. Basic Cosmetics kan voorts niet aansprakelijk worden gehouden in de nakoming van de garantieverplichtingen die worden verstrekt door genoemde fabrikant of leverancier van de producten.

6.12

Voor electrische Extenso apparaten wordt een garantietermijn van 12 maanden verleend.

6.13

Behoudens bovenstaande beperkte garanties kan de wederpartij geen aanspraak maken op enige andere garanties, impliciet of uitdrukkelijk, uit hoofde van welke rechten ook.

Artikel 7          Betaling

7.1

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering uitsluitend tegen IDEAL betaling of bankoverschrijving.

7.2

Bij bankoverschrijving wordt na het afronden van de bestelling een bevestiging en een factuur per email verzonden. Zodra het bedrag is ontvangen door Basic Cosmetics wordt de bestelling verzonden.

7.3

De mogelijkheid van termijnbetalingen van een factuur wordt uitdrukkelijk niet aangeboden.

Artikel 8         Intellectuele eigendomsrechten Extenso en Glure

8.1

De producten geleverd met het merk Extenso en Glure zijn eigen producten van Basic Cosmetics. Basic Cosmetics is leverancier en producent van de producten met deze merknaam. Het is wederpartij verboden om de producten na te maken, (gedeelten) van handleidingen, brochures, folders of nieuwsbrieven te kopiëren of anderszins te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Basic Cosmetics. Evenmin is het toegestaan productbenamingen en gebezigde namen in de productlijnen van Basic Cosmetics te vermenigvuldigen of op te nemen in een beeldbank.

8.2

De wederpartij zal niet, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Basic Cosmetics, logo’s en/of afbeeldingen van de merken door elkaar heen gebruiken of combineren, maar te allen tijde het logo van het merk van het product tonen.

Artikel 9         Eigendomsvoorbehoud

9.1

Alle producten blijven eigendom van Basic Cosmetics, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen die de wederpartij krachtens enige overeenkomst aan Basic Cosmetics verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan wederpartij slechts verleend of, in voorkomend geval, overgedragen, onder de voorwaarde dat de wederpartij de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

9.2

Voordat de eigendom van de producten op de wederpartij is overgegaan, is de wederpartij niet gerechtigd de producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren. Wederpartij is slechts gerechtigd de producten, waarvan Basic Cosmetics eigenaar is aan een derde te verkopen of af te leveren voor zover dit in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van wederpartij noodzakelijk is.

9.3

Indien en zolang Basic Cosmetics eigenaar van een product is, zal de wederpartij Basic Cosmetics onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. Bovendien

zal de wederpartij Basic Cosmetics op Basic Cosmetics eerste verzoek mededelen waar de producten zich bevinden.

9.4

Bij beslag, surséance van betaling of faillissement van de wederpartij zal de wederpartij de beslag leggende deurwaarder of de curator onmiddellijk wijzen op de (eigendoms-)rechten van Basic Cosmetics. Wederpartij staat er voor in dat het beslag op de producten onmiddellijk wordt opgeheven.

9.5

Basic Cosmetics is door wederpartij onherroepelijk gemachtigd om zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst noodzakelijk zal zijn iedere plaats te betreden waar de betreffende zaak of resultaat van dienstverlening zich bevindt en deze terug te nemen of te doen terugnemen, waar deze zich ook bevinden en al het overige te doen wat bevorderlijk kan zijn om het eigendomsvoorbehoud uit te

oefenen. Alle geleverde zaken blijven eigendom van Basic Cosmetics tot aan alle betalingsverplichtingen zijn voldaan.

Artikel 10        Kosten

10.1

Alle eventuele kosten, waaronder incasso, deurwaarders-, advocaatkosten, zowel in als buiten rechte gemaakt, welke Basic Cosmetics maakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de wederpartij te bewerkstelligen, zijn ten laste van de wederpartij.

10.2

De vergoeding van buitengerechtelijke kosten is verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van de advocaat of deurwaarder van Basic Cosmetics is gesteld, ongeacht of de wederpartij daarvan op de hoogte is.

Artikel 11        Autorisatie

11.1

Het is de wederpartij niet toegestaan opleidingen te geven in de producten en systemen die Basic Cosmetics op de markt brengt en/of die producten en systemen te verkopen zonder voorafgaande schriftelijke autorisatie van Basic Cosmetics.

Artikel 12        Trainingen

12.1

Trainingen over de juiste toepassing en methoden van de producten van Basic Cosmetics worden aangeboden aan vakdocenten en gediplomeerde schoonheidsspecialisten.

12.2

Deelname aan een training kan tot twee weken van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Bij afmelding binnen twee weken voor aanvang van de training kunnen de kosten niet worden gerestitueerd.

12.3

Bij onvoldoende deelname behoudt Basic Cosmetics zich het recht voor een training te annuleren. Bij annulering door Basic Cosmetics wordt het volledige bedrag gerestitueerd.

Artikel 13        Aansprakelijkheid

13.1

Basic Cosmetics aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele overgevoeligheidsreacties c.q. allergieën die tot uiting kunnen komen bij het gebruik van de producten van Basic Cosmetics.

13.2

Basic Cosmetics is niet aansprakelijk voor schade aan de producten anders dan met inachtneming van de ter zake gegeven garanties.

13.3

Basic Cosmetics is noch op grond van de wet noch uit de voorwaarden aansprakelijk voor zgn. gevolgschade die de wederpartij of een derde ter zake van of bij het gebruik van de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen gederfde winst, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

13.4

Onverminderd het bepaalde in lid 2 en 3 van dit artikel is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Basic Cosmetics te allen tijde beperkt tot het aan de wederpartij gefactureerde en/of factureerbare bedrag voor het product of voor de dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan.

13.5

Basic Cosmetics kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade die ontstaan is door opzet en/of door (grove) schuld van door haar ingeschakelde zelfstandige hulppersonen, dan wel van tewerkgestelde personen die niet met de leiding van het bedrijf van Basic Cosmetics zijn belast.

13.6

Basic Cosmetics is niet aansprakelijk voor eventuele milieuschade ontstaan door het op niet juiste wijze vernietigen, verwijderen dan wel het zich op niet juiste wijze ontdoen van het product. De goederen en diensten welke door Basic Cosmetics geleverd worden zijn alleen geschikt voor

professioneel gebruik door daartoe op voldoende wijze opgeleide beroepsuitoefenaars. Basic Cosmetics accepteert generlei wijze verantwoording voor onoordeelkundig gebruik van de door haar geleverde producten.

13.7

Basic Cosmetics is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen; evenmin voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door Basic Cosmetics georganiseerde trainingen, workshop en/ of andere activiteiten.

Artikel 14        Overmacht

14.1

Onder overmacht aan de zijde van Basic Cosmetics wordt in deze voorwaarden verstaan: oorlog, oorlogsdreiging, natuurrampen, excessieve tijdelijke stijging van de vraag, onlusten, pandemie, transportbelemmeringen, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden, het niet, vertraagd

of niet volledig leveren aan Basic Cosmetics van bij derden bestelde zaken of diensten, stakingen, bedrijfsblokkades, stiptheidsacties, storingen in het bedrijf van Basic Cosmetics, atoomkernreacties, molest alsmede iedere andere omstandigheid buiten de macht van Basic Cosmetics die onverschillig of deze ten tijde van het tot stand komen van de voorwaarden was te voorzien – de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert of aanzienlijk moeilijker of kostbaarder maakt.

14.2

Mocht Basic Cosmetics als gevolg van overmacht niet in staat zijn om aan haar verplichtingen te voldoen, dan zal zij, zonder in verzuim te kunnen geraken, gerechtigd zijn de levering van zaken c.q. het verrichten van werkzaamheden uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmacht situatie zal zijn geëindigd.

14.3

In geval van overmacht heeft Basic Cosmetics het recht de overeenkomst te ontbinden zonder gehouden zijn de daaruit voor de wederpartij voortvloeiende schade te vergoeden.

14.4

Mocht een overmacht situatie langer dan één maand voortduren, dan zal wederpartij gerechtigd zijn het deel van de voorwaarden te ontbinden dat betrekking heeft op de levering van die zaken c.q. uitvoering van die werkzaamheden die ten gevolge van de overmacht niet kunnen worden geleverd c.q. uitgevoerd.

Artikel 15        Ontbinding door Basic Cosmetics

15.1

Basic Cosmetics heeft door het enkel plaatsvinden van een der onder vermelde feiten in lid 15.2 het recht de voorwaarden door een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder ingebrekestelling, onverminderd haar recht op vergoeding van het reeds geleverde c.q. uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede onverminderd haar recht op vergoeding van rente, kosten en schade.

15.2

Indien de wederpartij:

  1. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling en/of schuldsanering indient, dan wel op (een gedeelte van) haar        vermogen beslag gelegd wordt,
  2. overlijdt of onder curatele wordt gesteld,
  3. enige uit kracht der wet, overeenkomst of enige op haar rustende verplichting niet nakomt,
  4. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande        vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van haar bedrijf.

Artikel 16        Toepasselijk recht en geschillen

16.1

Alle overeenkomsten waarop de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is overeengekomen en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

16.2

Alle geschillen, ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst(en), zullen, uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo.

 

Deel II      Aanvullende Verkoopvoorwaarden Extenso

Artikel 17        Verkoop uitsluitend door professionele partij

17.1

Schoonheidsproducten van Extenso producten mogen uitsluitend worden verkocht door de schoonheidsspecialist. De producten kunnen aangeboden worden in de schoonheidssalon of via de webshop van de schoonheidsspecialist.

17.2

Verkoop van Extenso producten via kanalen van derden, zoals bijvoorbeeld Bol.com of Marktplaats is uitdrukkelijk niet toegestaan.

17.3

Alle partijen die Extenso producten aanbieden voor de verkoop dienen zich aan de voorwaarden te houden, die staan genoemd in de artikelen 17,18,19 en 20 ter voorkoming van  prijsverschillen en oneerlijke concurrentie.

Artikel 18        Prijzen en acties

18.1

Voor de verkoop van Extenso producten aan de consument dienen de door Basic Cosmetics vastgestelde consumentenprijzen gehanteerd te worden.

18.2

Extenso producten mogen online (webshop of social media) niet met korting aan de consument verkocht worden met uitzondering van het volgende:

–           Acties die door Basic Cosmetics worden geïnitieerd.

–           Tijdelijke (offline) acties in de schoonheidssalon zelf.

–           Gratis geschenk bij aankoop van > €100 aan Extenso producten (geïnitieerd door de       schoonheidsspecialist).

Artikel 19        Naamgebruik

19.1

Extenso is een geregistreerd merk en staat ingeschreven bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Het is voor verkopers van Extenso producten niet toegestaan deze naam te gebruiken in domeinnamen, kopteksten of titels van online advertenties en website titels.

19.2

Het is zowel online als offline op geen enkele wijze toegestaan om de suggestie te wekken:

–           De originele eigenaar/merkhouder van Extenso te zijn.

–           De enige exclusieve verkoper van Extenso te zijn.

–           Goedkoper dan andere verkopers van Extenso te zijn.

Artikel 20       Gebruik beeldmateriaal (beeldbank)

20.1

De schoonheidsspecialist die Extenso producten verkoopt mag gebruikmaken van het door Basic Cosmetics beschikbaar gestelde beeldmateriaal.

20.2

Dit beeldmateriaal (logo’s, modelfoto’s, productfoto’s en sfeerfoto’s) is toegankelijk via de beeldbank van Basic Cosmetics.

Het gaat hierbij om het volgende:

–           Beschikbare logo’s van Extenso zijn vrij te gebruiken voor eigen artwork, social media en            website. De beschikbare logo’s mogen niet worden aangepast: de kleuren moeten gelijk      blijven en de logo’s mogen niet vervormd worden.

–           Modelfoto’s zijn aangekocht bij IStock en Shutterstock. Beide websites hanteren andere            regels voor het weder gebruik van de foto’s. Belangrijk: enkel de modelfoto’s die beschikbaar    zijn op de beeldbank mogen gebruikt worden voor eigen artwork, social media en website.

–           Beschikbare productfoto’s zijn vrij te gebruiken voor eigen artwork, social media en website.

–           Beschikbare sfeerfoto’s zijn vrij te gebruiken voor eigen artwork, social media en website.

20.3

Modelfoto’s die gebruikt worden op de websites van Extenso en Glure en niet op de beeldbank staan mogen niet gebruikt worden. Mocht Basic Cosmetics constateren dat een van bovenstaande spelregels niet nagestreefd wordt, dan staat Basic Cosmetics in haar recht de levering van Extenso te staken en u aansprakelijk te stellen voor de schade op grond van de inbreuk op de auteursrecht, conform de Auteurswet.

 

Deel III         Aanvullende voorwaarden Webshopverkoop Consumenten

Artikel 21        Herroepingsrecht

21.1

Bij de aankoop van producten in de webshop van Glure.nl en extenso-skincare.nl heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.

21.2

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Basic Cosmetics retourneren, conform de door Basic Cosmetics verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

21.3

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Basic Cosmetics. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels een email aan Basic Cosmetics. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

21.4

Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Basic Cosmetics heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 22       Kosten in geval van herroeping

22.1

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

22.2

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Basic Cosmetics dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door Basic Cosmetics of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt.

22.3

Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige handelswijze door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

22.4

De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door Basic Cosmetics niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 23       Uitsluiting herroepingsrecht

23.1    

Basic Cosmetics sluit het herroepingsrecht van de consument uit voor producten van hygiënische aard, zoals huidverzorging en make-up en voor producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten. Tevens is het niet mogelijk gebruikte artikelen en gewassen werkkleding of textiel te retourneren.

 

©2024 Extenso Skincare  |  privacybeleid  |  algemene voorwaarden  |  cookiebeleid  disclaimer

Ben jij professional?

Ben jij gediplomeerd schoonheidsspecialist of student schoonheidsverzorging met een eigen salon? Dan kun jij rechtstreeks inkopen bij Basic Cosmetics, dé groothandel voor beauty professionals.

DEZE WEBSITE GEBRUIKT COOKIES

Extenso-skincare.nl maakt gebruik van noodzakelijke cookies die de gebruiksvriendelijkheid van onze website verbeteren. Daarnaast maken we gebruik van social media gerelateerde cookies die registreren welke artikelen en pagina’s je deelt via hun sharing buttons. Door verder gebruik te maken van deze website ga je akkoord met ons cookiebeleid.